Award-Winning Online English Learning platform కి స్వాగతం

Confident గా English మాట్లాడండి.
మా spoken English course మీకు ఖచ్చితమైన ఫలితాలు ఇస్తుంది.

2,00,000 సంతృప్తి చెందిన విద్యార్థులు

100+ నైపుణ్యం కలిగిన శిక్షకులు

24x7 మద్దతు & జీవితకాలం access

Our Courses

Trusted by people & Awarded by Government

Times Award

KTCC Award

Fantastic Award

India 500 Award

Radio City Award

TN Govt. Award

English
Level Test
మీరు మా కోర్సులో చేరడానికి సంతోషిస్తున్నారా? కానీ మీరు ఏ level లో ఉన్నారు అని ఖచ్చితంగా తెలియదా?

ఏం కంగారు పడద్దు! మీకు సహాయం చేయడానికి మేము ఇక్కడ ఉన్నాము. మా level test తీసుకోండి, ఇది కేవలం కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే పడుతుంది. మా నిపుణులైన శిక్షకులు Whatsapp ద్వారా ఉచితంగా ఈ పరీక్ష నిర్వహించడం తో పాటు మీకు తగ్గ కోర్సు ఎంచుకోవడానికి సహాయపడతారు.

Why Choose English Partner?

WhatsApp Classes
Flexible Timings
Other Benefits
Who we are
4.8 Ratings on Google & Facebook
4.8/5
Frequently Asked Questions

ఇంగ్లీష్ పార్టనర్ వారు వాట్సా ప్ ద్వా రా ఇంగ్లీష్ బోధించేఉత్తమ ఇంగ్లీష్ అభ్యా స వేదిక. వారు మీ అభ్యా సమును
సులభతరం చేస్తారు, తద్వా రా మీరు మీ ఖాళీ సమయంలో 24*7 శిక్షకుల మద్దతుతో, పప్రంచంలో మీరు ఏ
మూలన ఉన్నా మీకు నచ్చి న సమయం లో ఇంగ్లీష్ నేర్చు కోవచ్చు . వాట్సా ప్ ద్వా రా నేర్చు కోవడం అంటేవాయిస్
సందేశాలు, వాయిస్ టెక్స్టింగ్, ఎమోజీలు, స్టిక్కర్లు, మీడియా, లింకులు, డాక్స్ , దీర్ఘసందేశాలు మొదలైన వంటి
వివిధ రకాల ఆక్టివిటీస్ వల్ల, మీరు సులభంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చు కోడానికిఉపయోగ పడుతుంది. వాట్సా ప్
ఉపయోగించడం ఎవరు కష్టం అని అనుకోరు ఎందుకంటేదాని వాడకం చాలా సులువు మరియు అత్యంత వాడుకలో
ఉండేసాంఘిక ప్లాట్ఫా రం.

అవును, ఇంగ్లీష్ పార్టనర్ ప్రాథమిక(బేసిక్), ఇంటర్మీడియట్(సెకండరీ) మరియు అధునాతన(అడ్వా న్స్డ్ ) వంటి
వివిధ స్థాయిలలో మీకు కోర్సు లు అందించేఉత్తమ ఆన్లైన్ అభ్యా స వేదికలలో ఒకటి. మీరు రెండు నెలల్లో ఇంగ్లీష్
నేర్చు కోవచ్చు కానీ ఇంగ్లీష్ పార్టనర్ లో 4 నెలల అదనపు చెల్లుబాటు కలిగిఉంటుంది. మరియు జీవితకాల శిక్షణా
మద్దతు కూడా లభిస్తుంది. శిక్షకుల సహాయంతో 2 నెలల కోర్సు 4 నెలలు అడనపు చెల్లుబాటు కలిగిఉంటుంది, ఈ
కోర్సు పూర్తిచేసిన తర్వా త కూడా మీకు శిక్షకులకు ప్రాప్యత కలిగిఉంటుంది.

ఇంగ్లీష్ పార్టనర్ కోర్సు ఫీజు 3500-4000 మధ్య ఉంటుందిమీరు తీసుకునేకోర్సు యొక్క స్థాయి మీద ఈ ఫీజు
ఆధారపడిఉంటుంది. మీరు మీ కోర్సు ను మొదలు పెట్టిసంతోషంగా అభ్యా సం పొందేందుకు మరియు
ప్రారంభించడానికిఅన్ని సమయాలలో ప్రోత్సా హం అందిస్తుంది.ఇప్పు డేఇంగ్లీష్ పార్టనర్ లో చేరిఇంగ్లీష్
నేర్చు కోవడం మొదలు పెట్టండి.

ఇంగ్లీష్ పార్టనర్ లో చేరడానికిచాలా సులభమైన మార్గాలు ఉన్నా యి, దీని కోసం మీరు మా కౌన్సి లర్స్ను
సంపద్రించవచ్చు . మా కౌన్సి లర్లను ఎలా సంపద్రించాలి? మా ఇంగ్లీష్ భాగస్వా మి వెబ్సైట్కు ద్వా రా కానీ, లేదా మీరు
ఒక సోషల్ మీడియా వ్యక్తిఅయితే, మీరు మా ఇన్స్టా గ్రాం, ఫేస్బు క్ మొదలైన వాటిబయో లో లింక్లద్వా రా జాయిన్
అవవచ్చు లేదా మా పోస్ట్ లు కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ లతో జాయిన్ అవ్వచ్చు .

ఇంగ్లీష్ పార్టనర్ లో మీ పయ్ర ాణం మీరు ప్రారంభించడానికిమీ స్థాయి పక్రారం అనేక అద్భు తమైన కోర్సు లు
అందిస్తుంది
• ప్రాథమిక స్థాయి (బేసిక్)
• ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి (సెకండరీలేదా ఇంటర్మీడియేట్)
• ఆధునిక స్థాయి ( అడ్వా న్స్డ్ )
• IELTS

మీరు మా కోర్సు లో చేరేముందు మా కౌన్సి లర్స్ పెట్టేలెవెల్ టెస్ట్ ఆధారంగా మీకు తగిన కోర్సు ను వాళ్ళు
సూచించి, మీ లెవెల్ టెస్ట్ పద్రర్శన బట్టి, మీకు తగ్గకోర్స్ లో మీరు చేరడానికిసహాయ పడతారు.

ేము అత్యు త్తమ ఇంగ్లీష్ అభ్యా స వేదికల్లో ఎందుకు ఒకరు? చాలా మందిఅడిగిన అత్యంత సాధారణ పశ్ర్నలలో
ఇదిఒకటి. కింద కొన్ని కారణాలు ఉన్నా యి;
• మా కోర్సు లు వారిస్థానిక భాష ద్వా రా విద్యా ర్థినేర్చు కోవడానికిసహాయం చేస్తాయి.
• మా విద్యా ర్థులు ఎప్పు డైనా నేర్చు కోవచ్చు , ఎక్కడైనా నేర్చు కోవచ్చు .
•మేము వారు ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న స్థాయి బట్టివాళ్ళకినేర్పడం వల్ల అద్భు తమైన పురోగతి మరియు ఫలితాల
లభిస్తాయి.
• మా కోర్సు వ్యవధి2-6 నెలల, అంటేవేరేపతీ్ర ఒకరు అందించేఇతర కోర్సు ల కంటేతక్కు వగా ఉంటుంది.
• మా కోర్సు లు అన్ని అందరికీఅందుబాటులో సరసమైన ధరలలో ఉంటాయి
• మేము మా విద్యా ర్థులను జీవితం కాలం వారిశిక్షకులు అందుబాటులో ఉండేలా సహాయం చేస్తాం.

Select Your Native Language

Get 20% Offer

 To avail a Special discount, click the button below!

0 +
Happy Students
0 +
Certified Trainers